19/06 - 01/07/2019

THỂ LỆ VÒNG HỘI TỤ 

Cách thức nộp bài
Về nội dung - hình thức

- Mỗi nhóm thí sinh nộp mô hình kinh doanh theo khung "Business Model Canvas" về BTC
- Trình bày kiểu chữ Time News Roman, size chữ 13.
- Nội dung và các hình ảnh sử dụng trong file không được chứa các yếu tố gây hiểu lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
- Các nhóm tự chủ trong việc thực hiện

- Thí sinh nộp bài bằng file word hoặc tải file word, pdf lên drive, mediafire.com qua 
Email: cic2019@vnu-itp.edu.vn
- Các thí sinh gửi bài dự thi sau ngày 27/6/2019 đều bị loại trực tiếp.
- Email gửi có chủ đề: CIC2019-[Tên nhóm trưởng]-[Tên ý tưởng]
- Bài dự thi gửi đến BTC qua email: cic2019@vnu-itp.edu.vn

THỂ LỆ VÒNG TỎA SÁNG THỂ LỆ VÒNG BỨC PHÁ THỂ LỆ VÒNG KHẲNG ĐỊNH THỂ LỆ VÒNG TÌM KIẾM

Cách chấm điểm

Thang điểm 100. Ban giám khảo chấm qua các tiêu chí sau:

  1. Tính mới và sáng tạo (40 điểm)
  2. Tính khả thi (30 điểm)
  3. Hình thức thể hiện (15 điểm) 
  4. Tham gia training (15 điểm)